gehoord op

Algemene voorwaarden

Laatst gewijzigd: 01 januari 2022
E-mail: info@multibox.nl 
Website: www.multibox.nl 
Download in PDF

Definities 

1. Leverancier/Verhuurder: Multibox Vastgoed BV (hierna Multibox), gevestigd te Emmen aan de  Boslaan 3 7811 GJ te Emmen KvK nr. 04023640. 

2. Klant: degene met wie een overeenkomst is aangegaan. 

3. Partijen: Multibox en klant samen. 

4. Consument: een klant die tevens een individu is en die als privépersoon handelt. Toepasselijkheid algemene voorwaarden 

1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle (koop-, huur)overeenkomsten, offertes, aanbiedingen,  werkzaamheden, bestellingen en leveringen van diensten of producten door of namens . 2. Partijen kunnen alleen afwijken van deze voorwaarden als zij dat uitdrukkelijk en schriftelijk zijn  overeengekomen. 

3. Partijen sluiten de toepasselijkheid van aanvullende en/of afwijkende algemene voorwaarden van de  klant of van derden uitdrukkelijk uit. 

Aanbiedingen en offertes 

1. Aanbiedingen en offertes van zijn vrijblijvend, tenzij daarin uitdrukkelijk anders vermeld. 2. Een aanbod of offerte is maximaal 2 weken geldig, tenzij een andere aanvaardingstermijn in het  aanbod of de offerte staat vermeld. 

3. Als de klant een aanbod of offerte niet binnen de geldende termijn aanvaardt, dan vervalt het  aanbod of de offerte. 

4. Aanbiedingen en offertes gelden niet voor nabestellingen, tenzij partijen dit uitdrukkelijk en  schriftelijk zijn overeengekomen. 

Aanvaarding 

1. Bij aanvaarding van een vrijblijvende offerte of aanbieding, behoudt zich het recht voor de offerte of  het aanbod alsnog binnen 3 dagen na ontvangst van de aanvaarding in te trekken, zonder dat de  klant hieraan enige rechten kan ontlenen. 

2. Mondelinge aanvaarding van de klant verbindt slechts, nadat de klant deze schriftelijk (of  elektronisch) heeft bevestigd. 

Prijzen 

1. Alle prijzen die hanteert zijn in euro’s, zijn inclusief btw en exclusief eventuele overige kosten zoals  administratiekosten, (wettelijke)heffingen, gas, water en/of elektra of onderhoudskosten e.d., tenzij  uitdrukkelijk anders vermeld of anders overeengekomen. 

2. Alle prijzen die Multibox hanteert voor zijn diensten en producten, op zijn website of die anderszins  kenbaar zijn gemaakt, kan Multibox te allen tijde wijzigen. 

3. Partijen komen voor een dienstverlening door een totaalbedrag als richtprijs overeen, tenzij partijen  uitdrukkelijk en schriftelijk een vaste prijs, waarvan niet kan worden afgeweken, zijn  overeengekomen. 

4. Multibox is gerechtigd om tot 10% van de richtprijs af te wijken.

5. Indien de richtprijs meer dan 10% hoger uit gaat vallen, dient de klant tijdig te laten weten waarom  een hogere prijs gerechtvaardigd is. 

6. Indien de richtprijs meer dan 10% hoger uit gaat vallen, heeft de klant het recht om (een deel van) de  opdracht te laten vervallen, dat boven de richtprijs vermeerderd met 10% uitkomt. 7. Multibox heeft het recht de prijzen jaarlijks aan te passen. 

8. Voorafgaand aan de ingang ervan zal Multibox prijsaanpassingen meedelen aan de klant, dit conform  de ROZ voorwaarden. 

Betalingen en betalingstermijn 

Betalingen dienen te gescheide, zoals in de huur- of koopovereenkomst is vastgelegd. Betalingen en betalingstermijn 

1. Producten worden direct afgerekend, doch uiterlijk binnen 5 dagen na factuurdatum. 2. Multibox mag bij het aangaan van de overeenkomst betreffende een dienst een aanbetaling van het  overeengekomen bedrag of een borg verlangen. 

3. De klant dient facturen binnen 5 dagen na factuurdatum aan betalen of op datum zoals  overeengekomen in huur- en/of koopovereenkomst, tenzij partijen hierover andere afspraken  hebben gemaakt of op de factuur een andere betaaltermijn vermeld staat. 

4. Betalingstermijnen worden beschouwd als fatale betalingstermijnen. Dat betekent dat indien de  klant het overeengekomen bedrag niet uiterlijk op de laatste dag van de betalingstermijn heeft  voldaan, hij van rechtswege in verzuim en in gebreke is, zonder dat de klant een aanmaning hoeft te  sturen c.q. in gebreke hoeft te stellen. 

5. Multibox behoudt zich het recht voor om een levering afhankelijk te stellen van onmiddellijke  betaling dan wel een zekerheidstelling te eisen voor het totale bedrag van de dienst of geleverde  product. 

Gevolgen niet tijdig betalen 

1. Betaalt de klant niet binnen de overeengekomen termijn, dan is Multibox gerechtigd de wettelijke  rente van 2% per maand voor niet-handelstransacties en de wettelijke rente van 8% per maand voor  handelstransacties in rekening te brengen vanaf de dag dat de klant in verzuim is, waarbij een  gedeelte van een maand voor een hele maand wordt gerekend. 

2. Wanneer de klant in verzuim is, is hij bovendien buitengerechtelijke incassokosten en eventuele  schadevergoeding verschuldigd aan . 

3. De incassokosten worden berekend aan de hand van het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke  incassokosten. 

4. Wanneer de klant niet tijdig betaalt, mag zijn verplichtingen opschorten totdat de klant aan zijn  betalingsverplichting heeft voldaan. 

5. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling aan de zijde van de klant, zijn  de vorderingen van op de klant onmiddellijk opeisbaar. 

6. Weigert de klant zijn medewerking aan de uitvoering van de overeenkomst door , dan is hij nog  steeds verplicht de afgesproken prijs aan te betalen. 

Recht van reclame 

1. Zodra de klant in verzuim is, is Multibox gerechtigd het recht van reclame in te roepen ten aanzien  van de onbetaalde aan de klant geleverde producten en/of diensten. 

2. Multibox roept het recht van reclame in door middel van een schriftelijke of elektronische  mededeling.

3. Zodra de klant op de hoogte is gesteld van het ingeroepen recht van reclame, dient de klant de  producten en/of dienst waar dit recht betrekking op heeft, onmiddellijk te retourneren aan of de  dienst te beeindigen , tenzij partijen hierover andere afspraken maken. 

4. De kosten voor het terughalen of -brengen van de producten of het beëindigen van een dienst komen voor rekening van de klant. 

Opschortingsrecht 

Tenzij de klant een consument is, doet de klant afstand van het recht om de nakoming van enige uit  deze overeenkomst voortvloeiende verbintenis op te schorten. 

Retentierecht 

1. Multibox kan een beroep doen op zijn retentierecht en in dat geval producten en/of goederen van  de klant onder zich houden, totdat de klant alle nog openstaande rekeningen ten aanzien van heeft  voldaan, tenzij de klant voor die kosten voldoende zekerheid heeft gesteld. 

2. De retentierecht geldt eveneens op grond van eerdere overeenkomsten waaruit de klant nog  betalingen verschuldigd is aan . 

3. Multibox is nooit aansprakelijk voor eventuele schade die de klant mogelijkerwijs lijdt als gevolg van  het gebruikmaken van zijn retentierecht. 

Verrekening 

Tenzij de klant een consument is, doet de klant afstand van zijn recht om een schuld aan Multibox te  verrekenen met een vordering op Multibox. 

Eigendomsvoorbehoud 

1. Multibox blijft eigenaar van alle geleverde producten en goederen totdat de klant volledig heeft  voldaan aan al zijn betalingsverplichtingen ten aanzien van op grond van wat voor met gesloten  overeenkomst dan ook, met inbegrip van vorderingen inzake het tekortschieten in de nakoming. 

2. Tot die tijd kan Multibox zich beroepen op zijn eigendomsvoorbehoud en de zaken terugnemen. 3. Voordat het eigendom is overgegaan op de klant, mag de klant de producten niet verpanden,  verkopen, vervreemden of anderszins bezwaren. 

4. Indien Multibox een beroep doet op zijn eigendomsvoorbehoud, geldt de overeenkomst als  ontbonden en heeft het recht om schadevergoeding, gederfde winst en rente te vorderen. 

Levering 

1. Levering vindt plaats zolang de voorraad strekt. 

2. Levering vindt plaats bij wijze zoals in de leverings-, huur-, en/of koopovereenkomst zijn  overeengekomen , tenzij partijen anders zijn overeengekomen. 

3. Levering van online bestelde producten vindt plaats op het door de klant aangegeven adres. 4. Indien de overeengekomen bedragen niet of niet op tijd worden voldaan, heeft het recht om zijn  verplichtingen op te schorten totdat het overeengekomen deel alsnog is voldaan. 

5. Bij te late betaling is er sprake van schuldeisersverzuim, met als gevolg dat de klant een verlate  levering niet aan kan tegenwerpen. 

Levertijd

1. De door Multibox opgegeven levertijden zijn indicatief en geven de klant bij overschrijding daarvan  geen recht op ontbinding of schadevergoeding, tenzij partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders zijn  overeengekomen. 

2. De levertijd vangt aan nadat de door de klant voor akkoord getekende offerte aan Multibox en door Multibox schriftelijk dan wel elektronisch is bevestigd aan de klant. 

3. Overschrijding van de opgegeven levertijd geeft de klant geen recht op schadevergoeding en  evenmin het recht om de overeenkomst te ontbinden, tenzij Multibox niet binnen 14 dagen na  daartoe schriftelijk te zijn aangemaand kan leveren of partijen hierover iets anders hebben  afgesproken. 

Feitelijke levering 

De klant dient ervoor zorg te dragen dat de feitelijke levering van de door hem bestelde of  aangevraagde producten en/of diensten tijdig kan plaatsvinden. 

Service kosten 

Service kosten, zoals; gas, water, elektra en/of onderhoud zijn voor rekening van de klant, tenzij  partijen hierover schriftelijk iets anders hebben afgesproken. 

Verpakking en verzending 

1. Indien de verpakking van een geleverd product geopend of beschadigd is, dan dient de klant,  alvorens het product in ontvangst te nemen, hiervan door de expediteur c.q. bezorger een  aantekening op te laten maken, bij gebreke waarvan niet aansprakelijk kan worden gehouden voor  eventuele schade. 

2. Indien de klant zelf voor transport van een product zorgdraagt, dient hij eventuele zichtbare  beschadigingen aan producten of de verpakking voorafgaand aan het vervoer te melden aan , bij  gebreke waarvan niet aansprakelijk kan worden gehouden voor eventuele schade. 

Verzekering 

1. De klant verplicht zich de volgende zaken voldoende te verzekeren en verzekerd te houden tegen  onder andere brand, ontploffings- en waterschade evenals diefstal: 

o Geleverde/gehuurde zaken die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de onderliggende  overeenkomst 

o zaken van die bij de klant aanwezig zijn 

o zaken die onder eigendomsvoorbehoud zijn geleverd 

2. De klant geeft op eerste verzoek van de polis van deze verzekeringen ter inzage. Bewaring 

1. Indien de klant bestelde producten en/of goederen pas later afneemt dan de overeengekomen  leveringsdatum, is het risico van een eventueel kwaliteitsverlies geheel voor de klant. 2. Eventuele extra kosten als gevolg van voortijdige dan wel verlate afname van producten komen  geheel voor rekening van de klant. 

Garantie 

1. Wanneer partijen een overeenkomst met een dienstverlenend karakter zijn aangegaan, bevat deze  voor enkel een inspanningsverplichting en dus geen resultaatsverplichting.

2. De garantie met betrekking tot producten is uitsluitend van toepassing op defecten, veroorzaakt  door ondeugdelijk(e) fabricage, constructie of materiaal. 

3. De garantie geldt niet in het geval van normale slijtage en van schade ontstaan als gevolg van  ongevallen, aangebrachte wijzigingen aan het product, nalatigheid of ondeskundig gebruik door de  klant, alsmede wanneer de oorzaak van het defect niet duidelijk kan worden vastgesteld. 

4. Het risico van verlies, beschadiging of diefstal van de producten die het voorwerp zijn van een  overeenkomst tussen partijen, gaat over op de klant op het moment waarop deze juridisch en/of  feitelijk worden geleverd, althans in de macht van de klant komen of van een derde die het product  ten behoeve van de klant in ontvangst neemt. 

Uitvoering van de overeenkomst 

1. Multibox voert de met haar gesloten overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en  overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uit. 

2. Multibox heeft het recht om de overeengekomen dienstverlening (gedeeltelijk) te laten verrichten  door derden. 

3. De uitvoering van de overeenkomst geschiedt in onderling overleg en na schriftelijk akkoord en  betaling van het eventueel afgesproken voorschot door de klant. 

4. Het is de verantwoordelijkheid van de klant dat Multibox tijdig kan beginnen aan de uitvoering van  de overeenkomst. 

5. Indien de klant er niet voor heeft gezorgd dat Multibox tijdig kan beginnen aan de uitvoering van de  overeenkomst, komen de daaruit voortvloeiende extra kosten en/of extra uren voor rekening van de  klant. 

Informatieverstrekking door de klant 

1. De klant stelt alle informatie, gegevens en bescheiden die relevant zijn voor de correcte uitvoering  van de overeenkomst tijdig en in gewenste vorm en op gewenste wijze beschikbaar aan . 2. De klant staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de ter beschikking gestelde  informatie, gegevens en bescheiden, ook indien deze van derden afkomstig zijn, voor zover uit de  aard van de overeenkomst niet anders voortvloeit. 

3. Indien en voor zover de klant dit verzoekt, retourneert Multibox de betreffende bescheiden. 4. Stelt de klant niet, niet tijdig of niet behoorlijk de door Multibox redelijkerwijs verlangde informatie,  gegevens of bescheiden beschikbaar en loopt de uitvoering van de overeenkomst hierdoor  vertraging op, dan komen de daaruit voortvloeiende extra kosten en extra uren voor rekening van de  klant. 

Duur van de overeenkomst  

1. De overeenkomst tussen Multibox en de klant betreffende een dienst of diensten wordt aangegaan  voor de duur van minimaal 9 maanden, tenzij uit de aard van de overeenkomst iets anders  voortvloeit of partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders zijn overeengekomen. 

2. Na afloop van de termijn genoemd in lid 1 van dit artikel wordt de overeenkomst stilzwijgend  omgezet in een overeenkomst voor onbepaalde tijd, tenzij 1 van de partijen de overeenkomst opzegt  met inachtneming van een opzegtermijn van 3 maanden, waardoor de overeenkomst van  rechtswege eindigt.

3. Zijn partijen binnen de looptijd van de overeenkomst voor de voltooiing van bepaalde werk zaamheden een termijn overeengekomen, dan is dit nooit een fatale termijn. Bij overschrijding van  deze termijn moet de klant Multibox schriftelijk in gebreke stellen. 

Opzeggen overeenkomst voor bepaalde tijd 

1. De klant of consument kan een overeenkomst betreffende een dienst die voor bepaalde tijd is  aangegaan niet eerder dan na 6 (zes) maanden opzeggen. 

2. Na afloop van de minimum looptijd van 6 (zes) maanden kan voornoemde overeenkomst opgezegd  worden door de klant met inachtneming van een opzegtermijn van 3 maanden. 

3. Na afloop van de minimum looptijd van 6 (zes) maanden kan voornoemde overeenkomst opgezegd  worden door een consument met inachtneming van een opzegtermijn van 3 (drie) maanden. 4. Indien de overeenkomst betreffende een dienst voor minder dan 1 (één) jaar is aangegaan, dan is de  overeenkomst tussentijds niet opzegbaar. 

Geheimhouding 

1. De klant houdt iedere informatie (in welke vorm dan ook) die hij van ontvangt geheim. 2. Hetzelfde geldt voor alle andere informatie betreffende Multibox waarvan de klant weet of  redelijkerwijs kan vermoeden dat deze geheim of vertrouwelijk is, dan wel waarvan hij kan  verwachten dat verspreiding ervan schade kan berokkenen. 

3. De klant neemt alle nodige maatregelen om te waarborgen dat hij de in lid 1 en 2 genoemde  informatie ook geheimhoudt. 

4. De in dit artikel omschreven geheimhoudingsplicht geldt niet voor informatie: 

o die al openbaar was voordat de klant deze informatie vernam of die later openbaar is  geworden zonder dat dit het gevolg was van een schending van de geheimhoudingsplicht  van de klant 

o die door de klant openbaar gemaakt wordt op grond van een wettelijke plicht 

5. De in dit artikel omschreven geheimhoudingsplicht geldt voor de duur van de onderliggende  overeenkomst en voor een periode van 3 jaar na afloop daarvan. 

Boetebeding 

1. Indien de andere partij het artikel van deze algemene voorwaarden over geheimhouding of over  intellectueel eigendom overtreedt, dan verbeurt hij voor elke overtreding ten behoeve van  handelsnaam een onmiddellijk opeisbare boete. 

• is de andere partij een consument dan bedraagt deze boete € 1.000 

• is de andere partij een rechtspersoon dan bedraagt deze boete € 5.000 

2. Daarnaast verbeurt de andere partij een bedrag ad 5% van het in lid 1 genoemde bedrag voor elke  dag dat die overtreding voortduurt. 

3. Voor het verbeuren van deze boete is geen voorafgaande ingebrekestelling of gerechtelijke  procedure nodig. Ook hoeft er geen sprake te zijn van enige vorm van schade. 

4. Het verbeuren van de in het eerste lid van dit artikel bedoelde boete doet geen afbreuk aan de  overige rechten van waaronder zijn recht om naast de boete schadevergoeding te vorderen. 

Vrijwaring 

De klant vrijwaart Multibox tegen alle aanspraken van derden die verband houden met de  door geleverde producten en/of diensten.

Klachten 

1. De klant dient een door Multibox geleverd product of verleende dienst zo spoedig mogelijk te  onderzoeken op eventuele tekortkomingen. 

2. Beantwoordt een geleverd product of verleende dienst niet aan hetgeen de klant redelijkerwijs van  de overeenkomst mocht verwachten, dan dient de klant Multibox daarvan zo spoedig mogelijk, doch  in ieder geval binnen 1 maand na constatering van de tekortkomingen, op de hoogte te stellen. 

3. Consumenten dienen uiterlijk binnen 2 maanden na constatering van de tekortkomingen hiervan op  de hoogte te stellen. 

4. De klant geeft daarbij een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming, zodat in  staat is hierop adequaat te reageren. 

5. De klant dient aan te tonen dat de klacht betrekking heeft op een overeenkomst tussen partijen. 6. Indien een klacht betrekking heeft op lopende werkzaamheden, kan dit er in ieder geval niet toe  leiden dat gehouden kan worden om andere werkzaamheden te verrichten dan zijn  overeengekomen. 

Ingebrekestelling 

1. De klant dient ingebrekestellingen schriftelijk kenbaar te maken aan Multibox. 

2. Het is de verantwoordelijkheid van de klant dat een ingebrekestelling ook daadwerkelijk (tijdig)  bereikt. 

Hoofdelijke aansprakelijkheid klant 

Als Multibox een overeenkomst aangaat met meerdere klanten, is ieder van hen hoofdelijk  aansprakelijk voor de volledige bedragen die zij op grond van die overeenkomst aan verschuldigd  zijn. 

Aansprakelijkheid 

1. Multibox is uitsluitend aansprakelijk voor enige schade die de klant lijdt indien en voor zover die  schade is veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid. 

2. Indien Multibox aansprakelijk is voor enige schade, is het slechts aansprakelijk voor directe schade  die voortvloeit uit of verband houdt met de uitvoering van een overeenkomst. 

3. Multibox is nooit aansprakelijk voor indirecte schade, zoals gevolgschade, gederfde winst, gemiste  besparingen of schade aan derden. 

4. Indien Multibox aansprakelijk is, is deze aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat door een  gesloten (beroeps)aansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald en bij gebreke van (volledige)  uitkering door een verzekeringsmaatschappij van het schadebedrag is de aansprakelijkheid beperkt  tot het (gedeelte van het) factuurbedrag waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft. 

5. Alle afbeeldingen, foto’s, kleuren, tekeningen, omschrijvingen op de website of in een catalogus zijn  slechts indicatief en gelden slechts bij benadering en kunnen geen aanleiding zijn tot  schadevergoeding en/of (gedeeltelijke) ontbinding van de overeenkomst en/of opschorting van  enige verplichting. 

Vervaltermijn 

Elk recht van de klant op schadevergoeding van Multibox vervalt in elk geval 12 maanden na de  gebeurtenis waaruit de aansprakelijkheid direct of indirect voortvloeit. Hiermee wordt niet uitgesloten  het bepaalde in artikel 6:89 van het Burgerlijk Wetboek.

Recht op ontbinding 

1. De klant heeft het recht de overeenkomst te ontbinden wanneer Multibox toerekenbaar tekortschiet  in de nakoming van zijn verplichtingen, tenzij deze tekortkoming, gezien haar bijzondere aard of  geringe betekenis, de ontbinding niet rechtvaardigt. 

2. Is de nakoming van de verplichtingen door Multibox niet blijvend of tijdelijk onmogelijk, dan kan  ontbinding pas plaatsvinden nadat Multibox in verzuim is. 

3. Multibox heeft het recht de overeenkomst met de klant te ontbinden, indien de klant zijn  verplichtingen uit de overeenkomst niet volledig of niet tijdig nakomt, dan wel  

indien Multibox kennis heeft genomen van omstandigheden die hem goede grond geven om te  vrezen dat de klant zijn verplichtingen niet behoorlijk zal kunnen nakomen. 

Overmacht 

1. In aanvulling op het bepaalde in artikel 6:75 Burgerlijk Wetboek geldt dat een tekortkoming van in  de nakoming van enige verplichting ten aanzien van de klant niet aan kan worden toegerekend in  een van de wil van onafhankelijke situatie, waardoor de nakoming van zijn verplichtingen ten  aanzien van de klant geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd of waardoor de nakoming van zijn  verplichtingen in redelijkheid niet van kan worden verlangd. 

2. Tot de in lid 1 genoemde overmachtsituatie worden ook – doch niet uitsluitend – gerekend:  noodtoestand (zoals burgeroorlog, opstand, rellen, natuurrampen, etc.); wanprestaties en  overmacht van toeleveranciers, bezorgers of andere derden; onverwachte stroom-, elektriciteits internet-, computer- en telecomstoringen; computervirussen, stakingen, overheidsmaatregelen,  onvoorziene vervoersproblemen, slechte weersomstandigheden en werkonderbrekingen. 

3. Indien zich een overmachtsituatie voordoet waardoor 1 of meer verplichtingen naar de klant niet  kan nakomen, dan worden die verplichtingen opgeschort totdat er weer aan kan voldoen. 4. Vanaf het moment dat een overmachtsituatie ten minste 30 kalenderdagen heeft geduurd, mogen  beide partijen de overeenkomst schriftelijk geheel of gedeeltelijk ontbinden. 

5. is in een overmachtsituatie geen enkele (schade)vergoeding verschuldigd, ook niet als het als gevolg  van de overmachttoestand enig voordeel geniet. 

Wijziging van de overeenkomst 

1. Indien na het afsluiten van de overeenkomst voor de uitvoering ervan het nodig blijkt om de inhoud  ervan te wijzigen of aan te vullen, passen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst  dienovereenkomstig aan. 

Wijziging algemene voorwaarden 

1. Multibox is gerechtigd deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen. 2. Wijzigingen van ondergeschikt belang kunnen te allen tijde worden doorgevoerd. 3. Grote inhoudelijke wijzigingen zal Multibox zoveel mogelijk vooraf met de klant bespreken. 4. Consumenten zijn gerechtigd bij een wezenlijke wijziging van de algemene voorwaarden de  overeenkomst op te zeggen. 

Overgang van rechten 

1. Rechten van de klant uit een overeenkomst tussen partijen kunnen niet aan derden worden  overgedragen zonder de voorafgaande schriftelijke instemming van . 

2. Deze bepaling geldt als een beding met goederenrechtelijke werking zoals bedoeld in artikel 3:83,  tweede lid, Burgerlijk Wetboek.

Gevolgen nietigheid of vernietigbaarheid 

1. Wanneer één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig of vernietigbaar  blijken, dan tast dit de overige bepalingen van deze voorwaarden niet aan. 

2. Een bepaling die nietig of vernietigbaar is, wordt in dat geval vervangen door een bepaling die het  dichtst in de buurt komt van wat bij het opstellen van de voorwaarden op dat punt voor ogen had. 

Toepasselijk recht en bevoegde rechter 

1. Op iedere overeenkomst tussen partijen is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing. 2. De Nederlandse rechter in het arrondissement waar is gevestigd / praktijk houdt / kantoor houdt is  exclusief bevoegd om kennis te nemen van eventuele geschillen tussen partijen, tenzij de wet  dwingend anders voorschrijft. 

Opgesteld te Emmen op 01 januari 2022.

Reserveren

Vrijblijvend een Multibox reserveren.

Een Multibox aanvragen